Le Jardin Fleuri

Algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden

Art 1. Wanneer de opdrachtgever beslist dat om eender welke reden de uitvoering van een contract of overeenkomst niet kan doorgaan, zal automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de overeengekomen prijs. Tevens zullen alle reeds uitgevoerde werken en alle voorbereidende werken en planningswerken welke werden uitgevoerd ten behoeve van de totstandkoming van een overeenkomst, worden aangerekend.

 

Art 2. Voorgelegde stalen dienen als indicatie voor de aard der koopwaar.

 

Art 3. Opgegeven ramingen zijn niet bindend voor LE JARDIN FLEURI.

 

Art 4. De gepresteerde werkzaamheden worden verrekend vanaf het vertrek aan ons thuisadres tot het vertrek op de werf.

 

Art 5. Bijbestellingen tijdens de werken vallen onder dezelfde verkoopsvoorwaarden.

 

Art 6. De klant zal zich nooit beroepen op voorwaarden en/of afspraken welke niet schriftelijk werden vastgelegd.

 

Art 7. Alle werken welke tijdens de uitvoering van een overeenkomst dienen te worden uitgevoerd en welke niet schriftelijk werden vastgelegd zullen als supplement worden aangerekend en kunnen geen aanleiding geven tot enige discussie over de afrekening of reden zijn tot niet betaling van eender welke factuur.

 

Art 8. Tenzij anders bedongen zijn onze facturen contant betaalbaar (binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum, op onze rekening).

 

Art 9. Om geldig te zijn dienen alle klachten m.b.t. de factuur, schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Het indienen van een klacht ontslaat de koper-opdrachtgever niet van betaling van het volledig factuurbedrag, binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen.

 

Art 10. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag automatisch en van rechtswege, en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10% per jaar als verwijlintrest en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van €200 (excl. 21 %btw). Alle bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van laattijdig betaalde facturen, vallen ten laste van de klant (o.a. deurwaarder, incasso, aangetekende zendingen,...).

 

Art 11. Bij niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan worden alle andere facturen (al dan niet vervallen) onmiddellijk opeisbaar, en geeft LE JARDIN FLEURI het recht alle orders en overeenkomsten (ook de lopende) éénzijdig op te schorten of te verbreken.

 

Art 12. Geleverde goederen (verwerkt of niet) blijven eigendom van LE JARDIN FLEURI tot betaling van alle facturen.

 

Art 13. Planten en goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van afhaling of levering.

 

Art 14. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend, gezien zij afhangen van weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht.

 

Art 15. De klant moet er zorg voor dragen dat het te onderhouden terrein bereikbaar en vrij is, rekening houdend met een doorgang van minimum 1m20. Indien wij zelf voor aanvang van de werken het terrein of doorgang nog moeten vrijmaken, wordt een meerprijs verrekend in de factuur. De klant moet tevens op voorhand zorgen voor afgifte van een sleutel indien het terrein afgesloten is. Bij uitvoering van werken worden de nodige nutsvoorzieningen (elektriciteit, water,...) op de werf kosteloos ter beschikking gesteld door de koper/opdrachtgever.

 

Art 16. Voor aanvang van de werken overhandigt de opdrachtgever spontaan de nodige plannen aan de aannemer waarop putten, leidingen, nutsvoorzieningen e.d. duidelijk staan aangegeven. Bij ontstentenis ervan kan LE JARDIN FLEURI niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele schade.

 

Art 17. De BTW en taksen welke volgens de wetgeving de leveringen en/of diensten bezwaren, vallen volledig ten laste van de koper /opdrachtgever.

 

Art 18. Tenzij expliciet vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

 

Art 19. Enkel de rechtbank van Gent is bevoegd.